Portrait Stylish Young Friends Sitting Together

REGULAMIN KONKURSU AGA SZUŚCIK x ZAJAWA TATATTOO KRAKÓW

27 marca, 2024

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ”ZGARNIJ DARMOWY TATUAŻ!” 

 

§1  Postanowienia Ogólne 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Mateusz Nowakowski działający pod firmą „Mateusz Nowakowski ZAJAWA” z siedzibą w Krakowie ul. Kamienna 19B/11, 30-001 Kraków, NIP 6321914209, REGON 367413278  dalej zwany „Organizatorem”.  
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.04.2024 r. godz. 10:00, a kończy się dnia 07.04.2024 r. o godz. 23:5959 czasu polskiego (dalej: Czas Trwania Konkursu).   

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: 
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;  
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
  3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
  4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,  
  5. wykona Zadanie Konkursowe.  
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu. 
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram, na własnym profilu, relację obejmującą swój pomysł na tatuaż w formie własnego zdjęcia, własnego rysunku bądź „filmiku opowiedzianego” i oznaczy w tej relacji studio tatuażu Zajawa Tattoo Kraków (https://www.instagram.com/zajawatattoo_krk/) (dalej: Zadanie Konkursowe).  
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w Czasie Trwania Konkursu.  
 7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.  
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
  1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,  
  2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram; 
  3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;  
  4. naruszają regulamin serwisu Instagram;
  5. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora;
  6. użyli w zadaniu konkursowym zdjęć lub rysunków, które nie są ich autorstwa.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych 

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.  
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.  

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.  
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną nagrody w postaci voucherów to studia tatuażu ZAJAWA TATTOO KRAKÓW (ul. Siemiradzkiego 12/8, 31-137 Kraków) do wykorzystania na realizację zwycięskiego pomysłu na tatuaż : 
  1. Nagroda I – voucher na kwotę 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych), 
  2. Nagroda II – voucher na kwotę 500 PLN (słownie: pięćset złotych)
  3. Nagroda III – voucher na kwotę 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.  
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.04.2024 r. o godzinie 14:00. 
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram https://www.instagram.com/agaszuscik/, najpóźniej dnia 11.04.2024 r. 
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. 
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres zajawa.krakow@gmail.com informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę. 
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. 
 11. Fundatorem Nagród jest Mateusz Nowakowski działający pod firmą „Mateusz Nowakowski ZAJAWA” z siedzibą w Krakowie ul. Kamienna 19B/11, 30-001 Kraków, NIP 6321914209, REGON 367413278.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.  
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz. 
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wykorzystania vouchera na wykonanie tatuażu innego niż opartego na zwycięskim pomyśle.  

§5. Dane Osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Mateusz Nowakowski działający pod firmą „Mateusz Nowakowski ZAJAWA” z siedzibą w Krakowie ul. Kamienna 19B/11, 30-001 Kraków, NIP 6321914209, REGON 367413278. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail zajawa.krakow@gmail.com
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania oraz Fundator nagród.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  

§ 6. Reklamacje 

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Aga Szuścik X Zajawa na adres  e-mail zajawa.krakow@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora Mateusz Nowakowski Zajawwa, ul. Kamienna 19B/11, 30-001 Kraków związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu. 
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. 
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego. 

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne. 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. 
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://zajawatattookrakow.pl/regulamin-konkursu-aga-szuscik-x-zajawa-tatattoo-krakow/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.  
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany, związany ani popierany przez serwis Instagram.  
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.   
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

Wróć do bloga

Polecane

23.06.2021

Jak umówić się na tatuaż?

Od dłuższego czasu zastanawiasz się nad tatuażem? Chciałbyś ruszyć z tematem, ale nie wiesz jak zagaić? 😉 Jeśli chcesz dowiedzieć się jak najłatwiej umówić się na tatuaż, jak uniknąć przypału...

Czytaj dalej