Homepage Slide Cover1

Polityka prywatności sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Nowakowski działający pod firmą „Mateusz Nowakowski ZAJAWA” z siedzibą w Krakowie ul. Kamienna 19B/11, 30-001 Kraków, NIP 6321914209, REGON 367413278 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, dane kontaktowe: zajawa.krakow@gmail.pl zwany dalej „Administratorem”,
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu dostawy.
 3. Powyższe dane osobowe są niezbędne do: realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, obrony i dochodzenia roszczeń, a także do:
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co do dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi i obrony przed roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich uzyskania nie będziemy mogli przyjąć i zrealizować zamówienia. Ponadto:
  • przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu przekazania tych danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy;
  • w przypadku przekazania danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego;
  • W przypadku przekazania danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
  • W przypadku przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 6. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  posiadają prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda,
  • żądania otrzymania jednej kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnone przez Administratora innym odbiorcom danych osobowych, a to: ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o., iMoje, Poczta Polska.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku zawarcia transakcji.
 12. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji praw do ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na adres: Mateusz Nowakowski, ul. Kamienna 19B/11, 30-001, Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zajawa.krakow@gmail.com.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny, a także przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególnosci RODO.